Konkordato Komiseri Eğitimi

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır.

A.Hukuki Açıdan Konkordato

1. Konkordatoya Başvuracak Kişiler
2. Konkordatoya Başvurulabilmesi İçin Gereken Haller
3. Konkordatoya Başvuruda Görevli ve Yetkili Mahkeme
4. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler
5. Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi
6. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları
7. Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler
8. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması
9. Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri
10. Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların Yönelttikleri İtirazın Sonuçları
11. Kesin Mühletin Verilmesi, Uzatılması ve Kaldırılması
12. Borçluya Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları
13. Alacaklılar Toplantısının Yapılması ve Çoğunluğun Tespiti
14. Rehinli Alacaklıların Durumu
15. Konkordatonun Tasdiki Şartları
16. Tasdik Kararına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
17. Konkordatonun Hükümleri
18. Konkordatonun Feshi

B. Mali Açıdan Konkordato

1. Muhasebe Kavramları ve Giriş
2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
3. Finansal Durum Tablosu
4. Kapsamlı Gelir Tablosu
5. Özkaynak Değişim Tablosu
6. Nakit Akım Tablosu
7. Mali Tablo Dipnotları
8. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
9. Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
10. Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
11. Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
12. Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
13. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
14. Mali Analiz Teknikleri
15. Değişimlerin Analizi
16. Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
17. Dikey Analiz
18. Oran Analizleri

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

Doç. Dr. Murat BATI

Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe Uzun Kocamış

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin GÜRPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Murat ORUÇ

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin YILDIRIM

EĞİTİM SÜRESİ:

36 SAAT

Cumartesi 10.00 – 19.00

Pazar 10.00 – 19.00

· Türk vatandaşı olmak
· Tam ehliyetli olmak
· En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
· İflas etmemiş olmak
· Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
· Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
· Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
· Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
· 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat arıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
· Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato Komiserliği Eğitimi’nin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylara Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir.

3.GRUP: 4-5-11-12 OCAK 2020/YER: FSM ÜNİVERSİTESİ TOPKAPI YERLEŞKESİ

4.GRUP: 11-12-18-19 OCAK 2020/YER: FSM ÜNİVERSİTESİ TOPKAPI YERLEŞKESİ

5.GRUP: 18-19-25-26 OCAK 2020/YER: FSM ÜNİVERSİTESİ TOPKAPI YERLEŞKESİ

6.GRUP: 25-26 OCAK 1-2 ŞUBAT 2020/YER: FSM ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR YERLEŞKESİ

7.GRUP: 8-9-15-16 ŞUBAT 2020/YER: FSM ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR YERLEŞKESİ

8.GRUP: 15-16-22-23 ŞUBAT 2020/YER: FSM ÜNİVERSİTESİ HALİÇ YERLEŞKESİ

Ücret: 1.200 TL

Not 1: Herhangi bir grupta kayıtlı öğrencisi sayısı 20 kontenjanın altında kalma durumunda üniversitemiz 7-14 gün program ertelemesine gitmektedir. Ertelemeler hakkında katılımcılar program tarihine 2 gün kala bilgilendirilmektedir.

Not 2: Eğitimler Cumartesi Pazar günler, 10.00 – 19.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

b_web_logo_avukatlik [object object] Konkordato Komiseri Eğitimi b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_ [object object] Konkordato Komiseri Eğitimi avukatlik akademisi tr  1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp