Konkordato Komiseri Eğitimi

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır.

A.Hukuki Açıdan Konkordato

1. Konkordatoya Başvuracak Kişiler
2. Konkordatoya Başvurulabilmesi İçin Gereken Haller
3. Konkordatoya Başvuruda Görevli ve Yetkili Mahkeme
4. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler
5. Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi
6. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları
7. Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler
8. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması
9. Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri
10. Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların Yönelttikleri İtirazın Sonuçları
11. Kesin Mühletin Verilmesi, Uzatılması ve Kaldırılması
12. Borçluya Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları
13. Alacaklılar Toplantısının Yapılması ve Çoğunluğun Tespiti
14. Rehinli Alacaklıların Durumu
15. Konkordatonun Tasdiki Şartları
16. Tasdik Kararına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
17. Konkordatonun Hükümleri
18. Konkordatonun Feshi

B. Mali Açıdan Konkordato

1. Muhasebe Kavramları ve Giriş
2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
3. Finansal Durum Tablosu
4. Kapsamlı Gelir Tablosu
5. Özkaynak Değişim Tablosu
6. Nakit Akım Tablosu
7. Mali Tablo Dipnotları
8. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
9. Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
10. Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
11. Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
12. Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
13. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
14. Mali Analiz Teknikleri
15. Değişimlerin Analizi
16. Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
17. Dikey Analiz
18. Oran Analizleri

 1. Prof. Dr. Murat Yavaş
 2. Prof. Dr. Sabri Burak Arzova
 3. Dr. Barış Küçük
 4. YMM İbrahim Çanakçı
 5. Vergi Müfettişi Cihan Tanoğlu
 6. Vergi Müfettişi Levent Erten
 7. Vergi Müfettişi Yaman Yıldırım
 8. SMMM Halis Okçu
 9. Avukat Hazal Boz

EĞİTİM SÜRESİ:

24 SAAT

Cuma 18.30 – 22.00

Cumartesi 10.00 – 19.00

Pazar 10.00 – 19.00

02.06.2018 tarih ve 30349 sayılı Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca konkordato komiseri olarak atanacak kişilerde şu şartlar aranmaktadır:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Tam ehliyetli olmak,
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
 4. İflas etmemiş olmak,
 5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak,
 6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak,
 7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
 8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,
 9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
 10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 11. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin Hukukçu ve birinin de Yeminli Mali Müşavir olması tercih edilir.

Avukatlar, Yeminli Mali Müşavirler, Mali Uzmanlar, Muhasebe Uzmanları, Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri, Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,  Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Sosyal Güvenlik Danışmanları, Öğrenciler ve Konkordato Alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.

Konkordato Komiserliği Eğitimi’nin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylara Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir.

1.GRUP: 11-12-13 OCAK 2019/YER: ALTUNİZADE/HALİÇ

2.GRUP: 25-26-27 OCAK 2019/YER: ALTUNİZADE/HALİÇ

3.GRUP: 1-2-3 ŞUBAT 2019/YER: ANKARA

4.GRUP: 8-9-10 ŞUBAT 2019/YER: ADANA

Ücret: 1.400 TL (Avukatlar, Mali Müşavirler ve diğer ilgili meslekler için %25 indirim; stajyer avukatlar ve öğrencilere %30 indirim uygulanacaktır.)

Not 1: Herhangi bir grupta kayıtlı öğrencisi sayısı 20 kontenjanın altında kalma durumunda üniversitemiz 7-14 gün program ertelemesine gitmektedir. Ertelemeler hakkında katılımcılar program tarihine 2 gün kala bilgilendirilmektedir.

Not 2: Eğitimler Cumartesi Pazar günler, 10.00 – 18.00, Cuma günleri 18.30 – 22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

b_web_logo_avukatlik [object object] Konkordato Komiseri Eğitimi b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_ [object object] Konkordato Komiseri Eğitimi avukatlik akademisi tr 1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp